REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

1.         Sprzedający – rozumie się przez to Beatę Pawłusiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Beata Pawłusiewicz pawlusiewicz.pl, z siedzibą w Krakowie (30-051) przy ul. Urzędniczej pod numerem 27, lokal numer 4, zarejestrowaną Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 6561205501.

2.         Zamawiający – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną.

3.         Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: https://pawlusiewicz.pl/sklep/

4.         Produkt – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży: usługę doradczą bądź treść cyfrową, którą Zamawiający może nabyć od Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu m.in. Produkt przybiera wtedy postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od jego zawartości.

5.         Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.         Cena – rozumie się przez to cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie.

7.         Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącej nabycia Produktu na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

8.         Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.         Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

10.   Serwis – witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.

11.   Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.

 

 

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

1.            Sklep działa pod adresem https://pawlusiewicz.pl/sklep/ i jest prowadzony przez Sprzedającego.

2.            Korzystanie ze Sklepu możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu.

II. Zamówienie

1.            Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

2.            Realizacja Zamówienia odbywa się  w Dniach Roboczych – w zakresie sprzedaży usług doradczych, zaś zakupiony Produkt w postaci treści cyfrowej dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony.

3.            Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.

4.            Po wybraniu Produktów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

5.            W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne

6.            Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

7.            Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży lub świadczenia usługi.

8.            Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Produkt, Cenę jednostkową i zbiorczą Produktu. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

9.            Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III. Umowa

1.            Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

2.            Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Produktu objętego Zamówieniem.

3.            Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Produktu objętego Zamówieniem.

4.            Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.

5.            Własność Produktu przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.            Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Ceny Zamówienia oznaczonej przez Sprzedawcę.

7.            W przypadku braku uznania na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty Ceny Zamówienia w terminie 7 dni, Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

 

IV. Dostępność Produktu

1.            Informacje o orientacyjnej dostępności Produktu dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.

2.            W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie i ma wówczas prawo:

a)      wydłużyć czas realizacji Zamówienia,

b)     anulować Zamówienie w całości.

V. Ceny

1.            Ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

 

2.            Wysokość Cen jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

3.            Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny.

VIII. Faktury VAT

1.            Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.

2.            Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

I.            Formy, koszty i terminowość dostawy

1. Zamawijący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Zamawiającego procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś dostarczenie Produktu dokonane zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Zamawiającego procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności)

 

2. W sytuacji braku możliwości odbioru lub problemów z odbiorem Produktu we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.

 

3. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży. W przypadku, gdy dostawa następować będzie za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedający wyśle dowód sprzedaży w ten sam sposób na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.  

 

 ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA PRODUKTU

1.            Wady Produktu zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

2.            Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawlusiewicz.pl@gmail.com

3.            W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Produktu, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

4.            Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

5.            Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

 

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

1.            Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.

2.            Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający.

3.            Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a)         realizacji Zamówienia,

b)         zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających.

 

4.            Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.

5.            Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.pawlusiewicz.pl/polityka-prywatnosci

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 

1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

a) niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;

b) braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;

c) siły wyższej; awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;

d) niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;

e) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

2.            Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

3.            Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający – w braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

4.            Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposóbów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:

·             zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

·             zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym a Sprzedawcą),

·             skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

5.            Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Zamawiających może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

6.            Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

7.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2018

8.            Sklep zastrzega sobie prawo do:

a)             wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,

b)            zmiany Cen oraz ilości Produktów w Sklepie,

c)             wprowadzania nowych Produktów do Sklepu,

d)            przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na pawlusiewicz.pl@gmail.com

0

Start typing and press Enter to search

Administracja: Maurycy Gast